Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Typy rybołówstwa

01 czerwca 2012r.

Typy rybołówstwa - nad morzem W oparciu o zasięg eksploatacji rybackiej (o czym decydują rozmiary jednostek, z których dokonywane są połowy) rybołówstwo bałtyckie można podzielić na następujące typy: zalewowe, przybrzeżne i pełnomorskie. Podział taki jest oczywiście w pewnym stopniu umowny, gdyż ścisłych granic między typami nie można ustalić, niemniej jednak jest praktyczny. Większe statki wypływają dalej i na dłuższy okres połowów, mniejsze łowią bliżej brzegów i


Województwo Gdańskie - przeszłość geneologiczna

07 czerwca 2012r.

Przeszłość geologiczna Decydujący wpływ na współczesną rzeźbę Polski północnej wywarła epoka lodowa. Lodowiec wlókł ze sobą zdarte ze Skandynawii i wyrwane z dna obecnego Bałtyku skały, a topniejąc zostawiał je na naszych terenach, jako warstwę tzw. osadów dyluwialnych, gliniastych bądź piaszczystych. Największą ich miąższość notujemy w kompleksie Wzgórz Szymbarskich — ok. 200 m; na wybrzeżu i w delcie Wisły — tylko 40—60 m. Gdybyśmy zdjęli całą pokrywę dyluwium, odsłoniłaby się na obszarze dolnej Wisły niecka tektonicznego pochodzenia (tj. powstała na skutek obniżania się w tym miejscu skorupy ziemskiej), nachylona ku północy


Pobrzeże kaszubskie

07 czerwca 2012r.

Pobrzeże Kaszubskie. Najbardziej charakterystycznym elementem Pobrzeża jest strefa wybrzeża. Wybrzeże Kaszubskie należy do typu wybrzeża wyrównanego i mierzejowego. Przybrzeżne prądy morskie, wywołane wiatrami zachodnimi, przesuwając ziarna piasku wzdłuż linii brzegowej, wyrównują ją, a pod osłoną drobnych nawet przylądków tworzą najpierw ławice podwodne, potem drobne wysepki, a w końcu wąski półwysep, kosę, nad Bałtykiem zwany m i e-r z e j ą. Tak powstała Mierzeja Helska (dł. 34 km) i Mierzeja Wiślana (dł. 50 km). Obecnie narastanie Mierzei Helskiej wykazuje tendencję zdążającą do zamknięcia Zatoki Puckiej. Mierzeje odcinają od morza płytkie zatoki (Zat. Pucka) i zalewy (Zalew Wiślany). Gdy mierzeja zamknie zalew, zmieni go w płytkie, przybrzeżne jezioro; tak powstało np. jez.


Rolnictwo - Gdańsk

07 czerwca 2012r.

Rolnictwo Gleby woj. gdańskiego, poza żyznymi obszarami krainy deltowej nie należą do zbyt urodzajnych. Są to przeważnie gleby piaszczysto-gliniaste, gliniaste i piaszczyste. Te ostatnie należą do najuboższych w kraju. Do najżyźniejszych natomiast zalicza się mady w pd. części Żuław. Ich część depresyjną zalegają mursze bagienne, na których doskonale udają się buraki cukrowe. Obok nich występują również gleby torfiaste, przydatne jedynie na łąki i pastwiska. Stan rolnictwa w 1945 r. był katastrofalny. Zastaliśmy 120 000 ha zalanych wodą Żuław i zniszczonych ok. 12 500 zagród, wyludnione powiaty, szczupłe pogłowie bydła, koni i trzody. Obecnie grunty orne- zajmują blisko 48% powierzchni, lasy 23,7%, łąki pastwiska